pocket-guide.gr - page 94

92
Η ιδέα να χρησιμοποιηθεί το
μικρό Θέατρο της Αρχαίας
Επιδαύρου για πολιτιστικές
εκδηλώσεις καθυστέρησε, αρχικά,
λόγω του ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί
οι ανασκαφικές εργασίες που
διεξάγονταν στο χώρο.
Η επαναλειτουργία του κατέστη
δυνατή μετά από κατάλληλη
διαμόρφωση του χώρου και
κάτω από συγκεκριμένους
κανόνες, με περιορισμένες μουσικές
εκδηλώσεις, χάρη στη συνεργασία
του Συλλόγου «
Οι φίλοι της
Μουσικής»
, των υπηρεσιών
του υπουργείου Πολιτισμού, της
υπεύθυνης για τη συντήρηση του
μνημείου επιστημονικής ομάδας και
των υπηρεσιών του Δήμου.
Έτσι τον
Ιούλιο του 1995
ξεκίνησε
ένα δοκιμαστικό φεστιβάλ τεσσάρων
εκδηλώσεων, στο οποίο δόθηκε
το όνομα
«Μουσικός Ιούλιος».
Η
ανταπόκριση των θεατών ήταν
μεγάλη και το φεστιβάλ απέκτησε
πολλούς χορηγούς, με αποτέλεσμα
να αυτοχρηματοδοτείται και να
φιλοξενεί κάθε Ιούλιο τέσσερα
διήμερα μουσικών παραστάσεων.
Την ευθύνη για τις υψηλού
καλλιτεχνικού επιπέδου εκδηλώσεις
είχε μέχρι το 2002 ο Σύλλογος
«Οι φίλοι της Μουσικής». Από το
2002
και μετά τη διοργάνωση του
φεστιβαλικού αυτού κύκλου ανέλαβε
το
«Ελληνικό Φεστιβάλ».
Το 1998
με πρωτοβουλία του «Συλλόγου
των Φίλων της Μουσικής» σε
συνεργασία με το Δήμο και το
υπουργείο Γεωργίας προστέθηκε
στο θεσμό το
αγροτουριστικό
πανηγύρι,
όπου εκτίθενται τοπικά
αγροτικά προϊόντα και χειροποίητες
κατασκευές. Η συμβολή του
«Μουσικού Ιουλίου»
στο ευρύτερο
δυναμικό πολιτιστικό τοπίο της
περιοχής είναι αδιαμφισβήτητη.
The idea to use the small theater
of Ancient Epidaurus for cultural
events was delayed initially because
excavations had not been com-
pleted. The reopening was made
possible after appropriate landscaping
and under specific rules. Therefore, a
variety of limited musical events are
held every year thanks to the col-
laboration of the Ministry of Culture,
the Municipality, the Association
“Friends of Music”
and the ones
responsible for the maintenance of
the monument Panel. So, in July
1995, a variety of four festival
events was launched and was given
the name “Musical July”. The pres-
tige of the festival, the sacred place
and the beauty of the landscape left
the audience in awe, resulting in at-
tracting many festival sponsors and
as a result leading to self-financing
and hosting four weekends of mu-
sical performances every July. Until
2002, the artistic events were un-
der the responsibility the Association
“Friends of Music”,
which was then
brought under the aegis of the Hel-
lenic Festival. In 1998, the “Associa-
tion of Friends of Music” with the
collaboration of the Municipality and
the Ministry of Agriculture started
the
Festival of Agrotourism
, where
local agricultural products and hand-
made crafts are exhibited into the
open market. It is undeniable that
the “
Musical July”
has made an im-
portant contribution to the dynamic
culture of the area.
Die Idee, das Kleine Theater von
Archaia Epidauros für kulturelle Ve-
ranstaltungen zu nutzen, wurde wegen
der Tatsache, dass die archäologischen
Ausgrabungen im Gebiet des Theaters
noch nicht abgeschlossen waren, relativ
spät geboren, konnte doch die Wie-
dereröffnung des Theaters erst nach
entsprechenden Arbeiten und unter
Beachtung ganz bestimmter Vorschriften
möglich gemacht werden. So besteht
z.B. eine Begrenzung von jährlich vier
musikalischen Veranstaltungen, Events,
die dank der guten Zusammenarbeit
des Vereins «Die Freunde der Musik»
mit dem Kultusministerium, der Gruppe
der für das Denkmal verantwortlichen
Wissenschaftler sowie der Unterstüt-
zung der Gemeinde ins Leben gerufen
wurden. Im Juli 1995 konnte nach
intensiver, gemeinsamer Vorbereitun-
gen das erste Festival mit insgesamt
vier Vorstellungen stattfinden, dem der
Name «Musikalischer Juli» gegeben
wurde. Das Festival fand viele Förderer
und die Zuschauer waren begeistert,
was dazu führte, dass es sich nahezu
selbst finanzierte und deshalb in jedem
Juli organisiert werden konnte. Anfangs
war allein der Verein
«Die Freunde
der Musik
» verantwortlich für das hohe
Niveau der musikalischen Darbietungen,
seit 2002 ist die Organisation in den
Händen des «Griechischen Festival»
(Ελληνικό Φεστιβάλ - Elliniko Festi-
val). Im Jahr 1998 führte die Initia-
tive des «Vereins der Musikfreunde»
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde
und dem Landwirtschaftsministerium
zur Entstehung einer weiteren, festen
Einrichtung in Archaia Epidauros, zum
Agrartouristischen Fest,
auf dem örtli-
che landwirtschaftliche Produkte sowie
handgefertigte Erzeugnisse angeboten
werden. Der Beitrag, den der
«Musika-
lische Juli»
leistet, um der Gegend ein
größeres, kulturelles Potential zu geben,
ist unbestreitbar wichtig und bedeutsam.
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΟΥΛIOΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Editorial
Musical July
Der musikalische Juli
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...182
Powered by FlippingBook