pocket-guide.gr - page 36

34
αξίζει να δεις
worth visiting Besonders sehenswert
Η πύλη της ξηράς [1]
Βρίσκεται
στο δρόμο για την Ακροναυπλία
και στην αρχή της πέτρινης σκάλας
του Παλαμηδίου. Εκεί θα δείτε
και το άγαλμα του οπλαρχηγού
Στάικου Σταϊκόπουλου, ενός από
τους εκπορθητές του Ναυπλίου.
Kατασκευάστηκε το 1708 και
αποτελούσε τη μοναδική είσοδο της
πόλης από τη ξηρά. Παλαιότερα το
Ναύπλιο προστατευόταν από τάφρο
και στη πύλη υπήρχε ξύλινη γέφυρα
που σηκωνόταν κάθε βράδυ.
Το «Βουλευτικό»
Συγκαταλέγεται στα
σημαντικότερα κτίρια της πόλης και
βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος.
Αρχικά ήταν τουρκικό τζαμί χτισμένο
περί τα τέλη του 18ου αι.. Πρόκειται
για ένα χαρακτηριστικό τζαμί της
ώριμης οθωμανικής αρχιτεκτονικής με
τις βαριές αναλογίες και τον ογκώδη
τρούλο του. Στα δυτικά υπήρχε αρχικά
στοά με τρούλους, η οποία όμως έπεσε
στις αρχές του 20ου αιώνα από σεισμό.
Μετά την απελευθέρωση το κτίριο
επισκευάστηκε και το Σεπτέμβριο του
1825 λειτούργησε εκεί η πρώτη βουλή
των Ελλήνων. Σήμερα, το Bουλευτικό
έχει αναπαλαιωθεί υποδειγματικά από
το Υπουργείο Πολιτισμού και χρησιμεύει
ως συνεδριακός χώρος, όπου εκτός από
συνέδρια, πραγματοποιούνται και
πλείστες άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
«O Λέων των Βαυαρών» [2]
Βρίσκεται στην πλατεία Πρόνοιας, όπου
συνήλθε το 1832 η Εθνοσυνέλευση που
επικύρωσε την εκλογή του ΄Οθωνα ως
βασιλιά των Ελλήνων. Σύμφωνα με την
ιστορία το γλυπτό λάξευσε στο βράχο
ο Σίγκελ το 1840-41, μετά από
παραγγελία του πατέρα του Όθωνα,
προς τιμήν στρατιωτών της ακολουθίας
του βασιλιά που πέθαναν στο Ναύπλιο.
The gate of the Land [1]
Built in 1708, it is located on
the road to Akronafplia and at the
foot of the stone stairs of Palamidi.
Long ago, it was the only entrance
to the city by land as there was
a moat filled with sea water in
front of the gate and a wooden
drawbridge, which was closed ev-
ery night. There you will see the
marble statue of the revolutionary
hero Staikos Staikopoulos.
The Parliament Building
It is
among the most important buildings
in the city and located in Syntagma
Square. It was originally built as a
Turkish mosque in the late 18th
century. It is a characteristic mosque
of the late Otto architectural pe-
riod, with its heavy proportions and
bulky dome. To the west there was
originally a portico with domes, but
collapsed during an earthquake in
the early 20th century. After the
liberation from the Turks, the build-
ing was restored and in September
1825 it was used to house the
first Greek Parliament. Today, the
Parliament has been restored in an
exemplary fashion by the Ministry
of Culture and serves as a confer-
ence centre and as a venue for
other cultural events.
«The Lion of Bavaria» [2]
An exceptional sculptured monu-
ment found in Pronia Square,
where the National Assembly met
in 1832 to ratify the election of
Otto as king of the Greeks. Accord-
ing to history, following the orders
of Otto’s father, the sculpture was
carved on the rock by Siegel in
1840-41 to honor the soldiers of
the king’s court who had died in
Nafplio.
Das Landestor [1]
Es befindet
sich an der Straße nach Akro-
nauplia, am Anfang der Steintreppe,
die zum Palamidi führt. Im Jahr
1708 wurde hier eine Statue des
Truppenführers Staikos Staikopoulos,
dem Zurückeroberer Nauplias, errich-
tet. An exakt dieser Stelle befand
sich einstmals der einzige Zugang
zur Stadt. Sie war bestens ge-
schützt durch einen sie umgebenden
Graben, über den eine Holzbrücke
durchs Landestor in die Stadt führte,
und die bei Einbruch der Dunkelheit
hochgezogen wurde.
Das «Voulevtiko»
Es ist eins der
bedeutendsten Gebäude der Stadt
und steht auf der Plateia Syntagma-
tos. Anfangs war es eine türkische
Moschee, die gegen Ende des 18.
Jh. gebaut worden war. Es handelt
sich dabei um eine typische Mos-
chee der ottomanischen Architektur
mit den für diese Bauweise chara-
kteristischen, schweren Proportionen
und einer klotzig anmutenden Kup-
pel. An ihrem östlichen Teil stand
anfangs eine Galerie mit mehreren
weiteren Kuppeln, die jedoch bei
einem Erdbeben in den Anfängen
des 20. Jh. einstürzte. Nach der
Befreiung von den Türken wurde
das Gebäude wieder weitgehend in
Stand gesetzt, und im September
des Jahres 1825 fand dort das erste
Parlament der Griechen zusammen.
Heute, vorbildlich restauriert durch
das Kultusministerium, wird das
Voulevtiko gelegentlich für Konfer-
enzen genutzt, zumeist jedoch dient
es als Ort für kulturelle Veranstal-
tungen.
«Der Löwe der Bayern» [2]
Er ist auf der Plateia Pronias zu
finden, wo sich 1832 die Mitglieder
der Nationalversammlung trafen, um
der Wahl Ottos zum König Griech-
enlands zuzustimmen. Der gigan-
tisch große Löwe, der in dem dor-
tigen Felsen ruht, wurde von dem
deutschen Bildhauer Siegel in den
Jahren 1840/41 zur Erinnerung an
die in Nauplia gefallenen, deutschen
Soldaten aus dem Gestein geschla-
gen. Den Auftrag dazu hatte er von
König Ludwig I. von Bayern, dem
Vater Ottos, erhalten
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...182
Powered by FlippingBook