pocket-guide.gr - page 34

32
αξίζει να δεις
worth visiting Besonders sehenswert
Το Αρχαιολογικό Μουσείο
[1]
Δεσπόζει ανακαινισμένο
στην Πλατεία Συντάγματος. Στο
διώροφο κτίριο του 1713, το οποίο
χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη του
ενετικού στόλου, υπάρχουν εκθέματα
από ανασκαφές ολόκληρης της
Αργολίδας, από την παλαιολιθική
εποχή ως την ύστερη αρχαιότητα.
Φιλοξενεί νεολιθικά αγγεία και
τοιχογραφίες από τις Μυκήνες και
την Τίρυνθα.
Επίσης εκτίθενται ευρήματα σπάνιας
αξίας της μυκηναϊκής περιόδου,
από πήλινες μάσκες και ασπίδες
μέχρι πλήθος αγγείων λίθινων,
μικροαντικείμενα καθημερινής χρήσης
ιστορικών χρόνων, καθώς και
λατρευτικά αφιερώματα στους θεούς.
Από τα σημαντικότερα εκθέματα
του Μουσείου είναι η χάλκινη
πανοπλία του 15ου π.Χ. αι. από
τα Δενδρά, ο αμφοροειδής κρατήρας
από τη Ναυπλία του 13ου αι. π.Χ.
με παράσταση ενός άρματος με δύο
αναβάτες και ένα πήλινο προσωπείο
από την Τίρυνθα (7ος αι. π.Χ.)
με έντονα τα χαρακτηριστικά του
προσώπου που αναπαριστά.
Το Πολεμικό Μουσείο [2]
Βρίσκεται λίγο πριν τη πλατεία
Συντάγματος. Πρόκειται για ένα
επιβλητικό πέτρινο κτίριο και
λειτουργεί ως μουσείο από το
1988. Στεγάζεται στο διώροφο
κτίριο όπου το 1828 λειτούργησε
η πρώτη σχολή Ευελπίδων και
μετέπειτα το πρώτο Υπουργείο
Στρατιωτικών. Τα εκθέματα του
μουσείου σχετίζονται με την ιστορία
της σχολής και τους πολέμους
που συμμετείχε η Ελλάδα, από
την ελληνική επανάσταση ως την
απελευθέρωση από τους Γερμανούς
το 1944. Εκεί θα δείτε την προτομή
του Ιωάννη Καποδίστρια και την
προσωπογραφία του Στάικου
Σταϊκόπουλου.
The Archaeological Museum [1]
The restored museum which domi-
nates the Syntagma Square is one of
the most splendid Venetian buildings in
the city. In the two-storey building dat-
ing from 1713 and which served as a
warehouse for the Venetian fleet, are
exhibits from excavations around Ar-
golida, dating from the paleolithic age to
late antiquity. It hosts Neolithic pottery
and frescoes from Mycenae and Tyrins
period. Also, there are rare and valu-
able finds of the Mycenaean period on
display: clay masks and shields, a large
collection of stone vases, small objects
of everyday use, and even objects from
the cult worship of the Gods. Among
the most significant pieces are an armor
made of copper from the 15th Century
BC and found in the village of Dendra, a
vessel that was used in ancient times for
mixing wine and water from the 13th
century BC, depicting a chariot with two
fighters, and finally, a clay mask from
Tyrins (7th century BC) with strong
characteristics of the person represented.
The War Museum [2]
It is located just before Syndagma
Square. It is an imposing stone build-
ing that has served as a museum since
1988. It is housed in a two-storey
neo-classical building where, in 1828,
the first Cadet school and later the first
Department of Defense operated. The
exhibits of the museum are related to
the history of the school and the wars
in which Greece had been involved, from
the Greek Revolution to the end of
the Second World War. Among other
things, a bust of Ioannis Kapodistrias and
a portrait of Staikos Staikopoulos are on
display and worth seeing.
Das Archäologische Museum [1]
Das beeindruckende Gebäude be-
herrscht die Plateia Syntagmatos. In
dem zweistöckigen Gebäude aus dem
Jahr 1713, das einstmals als Lager
für die venezianische Flotte gedient
hat, sind Exponate von Ausgrabungen
aus der ganzen Argolis zu sehen, aus
den Epochen von der Steinzeit bis
zur späten Antike. So finden sich hier
jungsteinzeitliche Schiffe und wertvolle
Wandmalereien von Mykene und
Tyrins. Des-
weiteren werden
seltene Funde
mit großem
Wert aus der
mykenischen Ep-
oche ausgestellt,
von tönernen
Masken und
Schilden bis zu
einer umfang-
reichen Sam-
mlung an Ste-
invasen, wosie
kleine Gebr-
auchsgegenstän-
de dieser Zeit, und sogar Kultobjekte
zur Verehrung der Götter. Zu den
bedeutendsten Stücken des Museums
gehören eine Rüstung aus Kupfer
aus dem 15. Jh. v. Chr., die bei der
Ortschaft Dendra gefunden worden
ist, ein bei Nauplia entdeckter, am-
phorenförmiger Krater (ein Gefäß, das
in der Antike zum Mischen von Wein
mit Wasser diente) aus dem 13. Jh.
v. Chr., auf dem ein Streitwagen mit
zwei Kämpfern abgebildet ist, und
eine tönerne Maske aus Tyrins (7.
Jh. v. Chr.), das die Charakteristika
des dargestellten Gesichts beeindruck-
end klar widergibt.
Das Kriegsmuseum [2]
: Es befindet
sich kurz vor der Plateia Syntagmatos.
Das imposante, aus Steinen gebaute Ge-
bäude dient erst seit 1988 als Museum,
1828 war dort die erste Kadetten-
schule untergebracht, danach das erste
Kriegsministerium. Die Exponate des
Museums stehen in direktem Zusam-
menhang mit der Geschichte der Schule
sowie mit den Kriegen, an denen Griech-
enland beteiligt gewesen war, von der
griechischen Revolution bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs. Unter anderem
sind auch eine Büste von Ioannis Ka-
podistrias und ein Portrait, das Staikos
Staikopoulos darstellt, zu sehen.
pocket-guide
.gr
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...182
Powered by FlippingBook