Close

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr) προσφέρει τις υπηρεσίες της, με τους παρακάτω όρους:
Ο επισκέπτης χρήστης της εν λόγω ιστοσελίδας, καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να κάνει χρήση του περιεχόμενου της και των υπηρεσιών της μόνο εάν συμφωνεί πλήρως με τους αναγραφόμενου όρους. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του pocket-guide.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το αναρτόμενο υλικό στις ιστοσελίδες του pocket-guide.gr, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Συνεπώς, κανένα μέρος του εν λόγω υλικού δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής και  αναδημοσίευσης. Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του pocket-guide.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων φυσικών ή νομικών προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Περιεχόμενο δημοσιευμένου υλικού
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  παρέχει στους χρήστες/μέλη/διαφημιζόμενους της την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου σχετικά με την προβολή της περιοχής/επιχείρησης, όλες οι πληροφορίες οποιασδήποτε μορφής, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει, ως προς την ορθότητα τους.

Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  ελέγχει το περιεχόμενο των δικών της ιστοσελίδων και μόνο σε ότι αφορά την ύπαρξη προσβλητικού ή ανήθικου υλικού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται την ακρίβεια, την νομιμότητα και την ακεραιότητα του περιεχομένου, των όσων οι χρήστες ή μέλη ή συνδρομητές παρέχουν προς δημοσίευση ή διαφήμιση. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του pocket-guide.gr , χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Σε καμμία περίπτωση, η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr) δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων οι οποίοι συνδέονται μέσω συνδέσμου με οποιαδήποτε ιστοσελίδα της Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)

Έγγραφη μελών
Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών. Για την εγγραφή ενός χρήστη ως μέλος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ορισμένων στοιχείων, η εγκυρότητα των οποίων είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr), σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιήσει στοιχεία μελών σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση των ιδίων.

Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr), έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα μέλος, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο για την προστασία των άλλων χρηστών και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.

Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους
Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών” (links). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ενημερωτικά δελτία (newsletters)
Το περιεχόμενο των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του pocket-guide.gr  λαμβάνει εθελοντικά με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αρκεί να μας ειδοποιήσει με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Δίκτυο μπορεί να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.

Λειτουργία ιστοσελίδας – Παροχή υπηρεσιών
Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή. Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά, μέρος ή σύνολο των υπηρεσιών και άλλων δεδομένων που βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες της με ή χωρίς προειδοποίηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προκύπτοντα τεχνικά ή άλλης φύσεως προβλήματα. Ιδιαίτερα όμως για τα διαφημιζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ο συνολικός χρόνος διακοπής λειτουργίας κατά το συμφωνημένο διάστημα προβολής του, θα προστίθεται στη λήξη του, ώστε συνολικά να ισχύει το διάστημα για διαφήμιση που αρχικά έχει συμφωνηθεί. Επίσης το pocket-guide.gr  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτό τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr). Οι υπηρεσίες του pocket-guide.gr εξελίσσονται με βάση τις τεχνολογικές δυνατότητες, τις ανάγκες των χρηστών και τις συνθήκες της αγοράς. Η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες κατά την κρίση της.
Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απόρρήτου η Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr)  το ανακοινώσει σχετικά στους χρήστες στην ιστοσελίδα της.

Γενικοί όροι
Η χρήση της pocket-guide.gr επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας με σκοπούς κερδοσκοπικούς και παραπλανητικούς. Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό από την πρόσβαση στις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.


Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του pocket-guide.gr υπόκειται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. H Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr) διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων αφού ενημερώσει σχετικά τους επισκέπτες / χρήστες. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του pocket-guide.gr,  οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Τα ξενοδοχεία απαιτούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση για την κράτηση των επισκεπτών/χρηστών. . H Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr) θα στείλει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας απευθείας στο ξενοδοχείο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση και ίσως χρειαστεί επιπλέον να ζητήσει την πιστοποίηση (δηλ. προέγκριση) της πιστωτικής κάρτας. Για την προστασία και την κρυπτογράφηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, κατά τη μεταβίβαση αυτών στην Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr) χρησιμοποιείται η πρότυπη τεχνολογία συναλλαγών δεδομένων "Secure Socket Layer (SSL)" για τις υπηρεσίες.  Το ξενοδοχείο λαμβάνει τα στοιχεία αυτά με φαξ και ουδέποτε γίνεται αρχειοθέτηση, σε καμία μορφή, από την Smart Marketing Solutions (pocket-guide.gr).facebook twitter
Copyright © 2018 Smart Solutions | All rights reserved | Designed and Hosted by Smart Solutions