pocket-guide.gr - page 168

164
Πως θα φθάσετε
Getting here / Anfahrt
Από το λιμάνι του Πειραιά
αναχωρούν καθημερινά φέρυ μπόουτς
και ιπτάμενα δελφίνια με προορισμό τον
Πόρο (τηλ. Λιμεναρχείου 210 4226000
-4). Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε
δικό σας μεταφορικό μέσο, μπορείτε να
έρθετε από την Αθήνα μέσω της Εθνικής
Αθηνών-Κορίνθου και ακολουθώντας τη
διαδρομή προς Επίδαυρο.
Ferry-boats and flying dolphins
set off from the Piraeus harbor
every day to Poros (Port Authority
tel. no: 210.4226000 -4). If you
have a car or another means of
transport of your own, you may take
the Athens-Corinth highway heading
for Epidaurus.
Vom Piräus aus verkehren
täglich Fähren sowie Flying Dol-
phins nach Poros (Tel. der Hafen-
behörde: 210 4226000 -4). Wer
mit dem eigenen Fahrzeug anrei-
sen möchte, nimmt die Autobahn
Athen-Korinth und folgt den Hin-
weisschildern nach Epidauros.
Die Insel von Poros, d.h. Kalaureia,
war wie alle Inseln im Südosten
des Peloponnes bereits in der prähisto-
rischen Zeit besiedelt. Seit dem Alter-
tum besteht Poros eigentlich aus zwei
Inseln: Spheria, die vulkanischen Ur-
sprungs ist, und die grün bewachsene,
dem Gott Poseidon geweihte Kalau-
reia. Im 7. Jh. v. Chr. war die Insel
der Sitz der Amphiktyonie (ein lockerer
Verband von Städten) von Kalaureia,
die aus den Mitgliedern Ermioni, Epid-
auros, Aegina, Prasies, Athen und Or-
chomenos bestand. Diese Vereinigung
verband sowohl religiös-kulturelle wie
auch Schiff-Fahrt betreffende Aspekte,
war auch eine politische Föderation
und war zum Schutz der Unabhän-
gigkeit und des Handels der Mitglieder
vor den Argivern gegründet worden.
Nach dem Tod Alexanders des Großen
im Jahr 323 v. Chr., wurden die Ptol-
emäer die neuen Herrscher von Po-
ros. Während dieser Zeit suchte der
Redner Demosthenes Zuflucht auf der
Insel, wo er laut Erzählungen Selbst-
mord beging. 273 v. Chr. erwachte
der Vulkan von Methana zum letzten
Mal, und mit seinem Ausbruch verän-
derte sich die Morphologie der gesam-
ten Gegend. Von 86 v. Chr. bis 395
na. Chr. stand Poros unter römischer
Herrschaft, und nach der Herrscherzeit
der Venezianer fiel die Insel von 1453
bis 1821 unter das Joch der Türken.
Spheria wurde um 1460 besiedelt, ihre
ersten Bewohner waren Arvaniten, aus
der Heimat verjagt von Sultan Mo-
hammed II. dem Eroberer und dem
Wesir Mahmud. So entstand rund um
das heutige Poros die erste Siedlung
auf der Insel, genannt Kasteli. Die
gewählte Lage war wie eine
Το νησί του Πόρου, δηλαδή
η Καλαυρία, καθώς και όλη η
Ν.Α. Πελοπόννησος κατοικήθηκε
για πρώτη φορά τα προϊστορικά
χρόνια. Από την αρχαιότητα ο
Πόρος αποτελείται από δύο νησιά:
τη Σφαιρία, ηφαιστειογενούς
προέλευσης και την καταπράσινη
Καλαυρία, αφιερωμένη στο Θεό
Ποσειδώνα. Τον 7 π.Χ αιώνα
το νησί αποτέλεσε έδρα της
αμφικτιονίας Καλαυρίας. Μέλη
της ήταν η Ερμιόνη, η Επίδαυρος,
η Αίγινα, οι Πρασιές, η Αθήνα
και ο Ορχομενός. Αυτή η ένωση
ήταν μια ναυτιλιακή, θρησκευτική
και πολιτική ομοσπονδία,
δημιουργημένη ως προστασία της
ανεξαρτησίας και του εμπορίου
των μελών της από τους Αργίβες.
Μετά το θάνατο του
Μέγα
Αλέξανδρου
(323 π.Χ.), οι
Πτολεμαίοι έγιναν κυρίαρχοι
του Πόρου. Την περίοδο αυτή
ο ρήτορας Δημοσθένης κατέφυγε
στο νησί, όπου και λέγεται ότι
αυτοκτόνησε. Σημειώνεται ότι
το 273 π.Χ. το ηφαίστειο των
Μεθάνων ζωντάνεψε για τελευταία
φορά στην ιστορία και από τότε
άλλαξε και η μορφολογία της
περιοχής. Από το 86 π.Χ. έως
το 395 μ.Χ. ο Πόρος ήταν υπό
ρωμαϊκή κυριαρχία και έπεσε
υπό τουρκικό ζυγό από το 1453
έως το 1821, με μια ενδιάμεση
περίοδο βενετικής κυριαρχίας.
Η Σφαιρία κατοικήθηκε γύρω
στα 1460. Οι πρώτοι κάτοικοί
της ήταν Αρβανίτες, κυνηγημένοι
από το Σουλτάνο Μωάμεθ Β’ τον
Πορθητή και το Βεζύρη Μαχμούτ.
Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος
οικισμός
Poros, namely the ancient Ka-
lauria, together with the whole
of Southeastern Peloponnese, was
first populated in prehistoric times.
In ancient times Poros comprised
two islands, Sphairia, a volcanic is-
land, and Kalauria, an all-green is-
land dedicated to Poseidon. In the
7th century B.C., Poros was the
seat of the Kalauria amphictyony.
City members of this amphictyony
(i.e. cultic alliance) were Hermione,
Epidaurus, Aegina, Prassies, Athens
and Orchomenos. This alliance was
a shipping, religious and political
federation, created with the purpose
to protect the independence and
commerce of its members from the
Argives. After Alexander the Great
died (323 B.C.), the Ptolemies be-
came lords of Poros. It was then
that the orator Demosthenes found
refugee on the island, where alleg-
edly he committed suicide. In 273
B.C. the volcano of Methana came
to life for a final time in history
and changed the morphology of
the area. From 86 B.C. to 395
AD, Poros was under Roman rule.
From 1453 to 1821 it was under
Turkish rule, with a small period of
Venetian rule in between.
Sphairia was populated around
1460 AD. Its first inhabitants were
Arvanites chased by the Sultan Mo-
hammed II the Conqueror and the
vizier Mahmud. It was then that
the first settlement of the island,
Kasteli, was formed around today’s
Clock Tower. This spot was cho-
sen because it served as a fort and
protected the population from the
Algerian pirates. Since 1688 and
pocket-guide
.gr
ματιές στο παρελθόν
a glimpse of the past Ein Blick in die Vergangenheit
1...,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167 169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,...182
Powered by FlippingBook